Giàu nghèo

Chăm cho có vốn to mà tiêu dùng chuẩn mực, thì trời cũng không bắt nghèo được.

Xem Thêm Tác Giả Tuân Tử