Giàu nghèo

Lời đề nghị của kẻ nghèo được xét đến sau cùng.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nam Phi