Giàu có

Người giàu có mà không khôn ngoan, thì cũng như bù nhìn mặc áo gấm.