Giáo dục là vũ khí mạnh nhất

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.

Xem Thêm Tác Giả N.Mandela