Giai cấp công nhân

Chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực dân.

Xem Thêm Tác Giả Hồ Chí Minh