Giá trị thực sự của một người

Giá trị thực sự của một người trước hết được quyết định bởi anh ta giải phóng mình từ mức độ nào và trên ý nghĩa gì?

Xem Thêm Tác Giả Einstein (Mỹ)