Giá trị của quốc gia

Giá trị của quốc gia, nói ngắn gọn chính là sự tổng hợp tất cả những giá trị của nhân dân trên quốc gia đó.

Xem Thêm Tác Giả Mille (Pháp)