Giá trị bản thân.

Học vấn càng tăng thêm giá trị bản thân.

Xem Thêm Tác Giả Horace