Gia đình là tế bào của xã hội

Gia đình là tế bào của xã hội

Gia đình là tế bào của xã hội, còn tiền bạc và sự chung thủy là chất nguyên sinh của gia đình.

Xem Thêm Tác Giả B.Phaw