Gia đình bao giờ cũng vẫn là gia đình

Gia đình bao giờ cũng vẫn là gia đình

Gia đình bao giờ cũng vẫn là gia đình, cho dù nó không được yên ấm lắm.

Xem Thêm Tác Giả Cổ ngữ