Ghen và yêu

Ghen và yêu

Chỉ có hai điều giúp đem lại hạnh phúc, đó là: ghen và yêu

Xem Thêm Tác Giả Charles Nodier