Ghen tuông

Ghen tuông là nguồn đau khổ cho người đang yêu và xúc phạm với người được yêu.

Xem Thêm Tác Giả B. Gônđôni