Gather buds of friendship

Scatter seeds of kindness everywhere you go;
Scatter bits of courtesy. Watch them grow and grow.
Gather buds of friendship. Keep them till full – blown;
You will find more happiness. Than you ever known.
Gieo hạt tử tế mỗi nơi bạn qua;
Gieo chút lịch thiệp. Xem chúng lan tỏa.
Gom nụ tình bạn. Giúp chúng nở hoa;
Niềm vui, niềm vui. Sẽ kéo đến nhà.

Xem Thêm Tác Giả Amy R ARaabe