Friendships

Friendships multiply joys and divide griefs.
Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Xem Thêm Tác Giả Thomas Fuller