Friendship loves a free air

There can be no friendship where is no freedom. Friendship loves a free air, and will not be fenced up in straight and narrow enclosures.
Không thể có tình bạn ở một nơi không có tự do. Tình bạn yêu khí trời thoáng đãng và sẽ không bị nhốt trong những vòng rào chật hẹp.

Xem Thêm Tác Giả William Penn