Friendship doubles your joys

Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.
Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh