Friendship

When friendship is once rooted fast, it is a plant no storm can blast.
Một khi tình bạn đã nhanh chóng bén rễ thì không một cơn bão nào có thể bứng nó lên nổi.

Xem Thêm Tác Giả Anonymous