Friendship

Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s nothing something you can be taught in school, but you haven’t learned the value of friendship, you haven’t really learned anything at all.
Tình bạn là điều khó giải thích nhất trên thế gian này. Đó không phải là điều bạn có thể được dạy tại trường, nhưng nếu bạn chưa học được giá trị của tình bạn thì bạn chưa thực sự học được một điều gì hết.