Friends are like stars

Friends are like stars, they always seem to shine when the night is at its darkest.
Bạn hữu giống như những vì sao, luôn luôn chiếu sáng vào những đêm tối trời nhất.

Xem Thêm Tác Giả Meredith Shea