Friends

Friends are glued together with little kindness.
Bạn bè được kết dính với nhau bằng sự ân cần nho nhỏ.

Xem Thêm Tác Giả Mercia Jweedale