Friends

Wherever we are, it is our friends that make our world.
Dù chúng ta đang ở đâu, chính bạn hữu đã tạo nên thế giới.

Xem Thêm Tác Giả Henry Drummond