Friend indeed

A friend in need is a friend indeed.

Người giúp ta lúc khó khăn là người bạn thực sự.

Xem Thêm Tác Giả Latin Proverb