Five real friends

My father always used to say that when you die, if you’ve got five real friends, you’ve had a great life.
Cha tôi thường bảo rằng nếu khi con qua đời, con có được năm người bạn thật sự thì con đã có một cuộc đời tuyệt vời.

Xem Thêm Tác Giả Lee Lacocca