Faith is necessaryto victory

If you think you can win, you can. Faith is necessaryto victory.
Nếu bạn nghĩ bạn có thể thắng là bạn có thể. Niềm tin cần thiết cho chiến thắng.

Xem Thêm Tác Giả William Hazlitt