Ethics

Ethics is nothing else than reverence for life.
Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống.

Xem Thêm Tác Giả Albert Schweitzer

  • victor

    Nếu ta mua tương lai bằng bạc lẻ . Có thể ta sẽ phải đi lượm lại số bạc lẻ đó ở tương lai .