Ethics

Ethics is nothing else than reverence for life.
Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống.

Xem Thêm Tác Giả Albert Schweitzer