Enchanted cup sparkles

Life’s enchanted cup sparkles near the brim.
Đời là cái chén nhiệm màu lấp lánh gần tới miệng.

Xem Thêm Tác Giả Lord Byron