Duy trì cuộc sống cho con người

Nếu ai hy sinh để duy trì cuộc sống cho con người thì tức là, người đó đã sống đúng và chết không vô ích.

 

Xem Thêm Tác Giả V. Nê - đơ - van