Đường đi khó

Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi . Mà khó vì lòng người ngại núi e sông.

Xem Thêm Tác Giả Nguyễn Bá Học