Đừng xấu hổ khi không biết

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh