Đừng tin

Đừng tin vào kẻ nào đã một lần sai hẹn.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare