Đừng lo mình không có chức vị

Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị.

Xem Thêm Tác Giả Khổng Tử