Đừng hoãn lại một việc gì về sau

Đừng hoãn lại một việc gì về sau, bởi vì về sau bạn cũng không gặp dễ dàng hơn.

Xem Thêm Tác Giả Jăngpon