Đừng dự định sống mãi

Đừng dự định sống mãi, bạn sẽ không thành công đâu.

Xem Thêm Tác Giả Bernard Shaw (Ireland)