Đứng dậy tám lần

Fall over seven times. Stand up Eight!
Té ngã bảy lần. Đứng dậy tám lần!

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nhật Bản