Đừng bao giờ để vuột mất

Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên . Cái khó là nắm bất cơ hội mà hành động . Đừng bao giờ để vuột mất. Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu.

Xem Thêm Tác Giả George Besnard-Shaw