Đừng bao giờ

Đừng bao giờ bắt buộc người khác làm những gì mà họ không muốn.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Anh