Đức hạnh đeo nơi tay

Danh dự là viên kim cương mà đức hạnh đeo nơi tay.

Xem Thêm Tác Giả Voltaire