Đức có

Đức có thể chia làm 2 loại: một là đức của trí tuệ, hai là đức của hành vi. Cái trước có được trong học tập, cái sau có được trong thực tiễn.

Xem Thêm Tác Giả Aristotle (Hy Lạp)