Đủ chỗ cho mọi thứ

Có đủ chỗ cho mọi thứ, nếu mỗi thứ được đặt ở chỗ của mình.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Pháp