Đồng bào cả nước

Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người.

Xem Thêm Tác Giả Hồ Chí Minh