Đón giao thừa

Một người lạc quan thức đến nửa đêm để đón giao thừa. Người bi quan thức để chắc chắn rằng năm cũ đã qua.

An optimist stays up until midnight to see the new year in. A pessimist stays up to make sure the old year leaves.

Xem Thêm Tác Giả Bill Vaughn

  • thanglicogi20

    Bài viết mang tinh triết lý cao nhưng việc áp dụng vào thực tế cũng nhiều điều không thể ?