Đơn giản là điều khó nhất

Đơn giản là điều khó nhất trong cuộc đời. Đó chính là tiếng nói cuối cùng của kinh nghiệm và tài hoa.

Xem Thêm Tác Giả G.Sand