Đối xử với người khác

Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Gabon

  • Hoàng Nhảy

    hay.hehee

  • Hoàng Nhảy

    hjhj