Đời sống vô dụng

Đời sống vô dụng là cái chết sớm.

 

Xem Thêm Tác Giả W. Gớt