Đời người chính là ý chí

Đời người chính là ý chí kết bạn với tuổi trẻ, trí tuệ và tuổi già đi chung.

Xem Thêm Tác Giả Gibran (Libăng)