Đời không uống rượu

Đời không uống rượu đời vô nghĩa.
Kiếp sống không bia kiếp sống thừa.

Xem thêm “Danh ngôn Vui - Ranh ngôn”