Đời không uống rượu

Đóng góp bởi fas bk

Đời không uống rượu đời vô nghĩa.
Kiếp sống không bia kiếp sống thừa.

Xem thêm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Danh ngôn Vui - Ranh ngôn trên kho tàng danh ngôn