Đọc sách không bằng suy ngẫm

Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

Xem Thêm Tác Giả Immanuel Kant