Điều thầm kín nhất

Rượu làm nổi lên những điều thầm kín nhất.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Đức