Điều mà mình không làm

Người đàn bà không bao giờ thấy điều gì mình làm cho họ, họ chỉ thấy điều mà mình không làm.

Xem Thêm Tác Giả G. Courteline