Điều đàn bà muốn

Điều đàn bà muốn thì Chúa hay quỷ sứ cũng muốn.

Xem Thêm Tác Giả Danh ngôn La Tinh